Pasownaie na SKO owicza 2Dwie klasy pierwsze wzięły udział (18.10) w pasowaniu na SKO–wiczów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Pasownaie było poprzedzone krótkimi zaję­ciami, na któ­rych ucznio­wie byli zachę­cani do przy­gody z Żyrafką Lokatką. Omó­wiono również zasady oszczę­dza­nia w SKO. Ucz­nio­wie szybko zapa­mię­tali naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, dosko­nale odpo­wia­dali na zada­wane pyta­nia.

 

Następ­nie zło­żyli ślu­bo­wa­nie i zostali paso­wani przez panią Agnieszkę na SKO – wicza. Na pamiątkę tego wyda­rze­nia każdy pierw­szak otrzy­mał ksią­żeczkę SKO, bro­szurki zachę­ca­jące do oszczę­dza­nia oraz gadżety ufun­do­wane przez Bank PKO BP w Luba­niu. Od tej chwili dzieci mają moż­li­wość dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści oszczę­dza­nia pie­nię­dzy na ksią­żecz­kach SKO i swo­ich kon­tach oraz posze­rza­nia swo­jej wie­dzy, którą mogą nabyć przez udział w zaję­ciach, odwie­dza­nie stron inter­ne­to­wych SKO i czy­ta­nie szkol­nych blo­gów SKO.

Izabela Kozak

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 Boże ciało1

"Boże Ciało"

 11 - 23.10.2019

 

 

 Bogatynia

Kadr

Joker

"Joker"

18 - 22.10.2019

Lubań

Wawel

Był sobie piues

 "Był sobie pies 2"

18 - 20.10.2019

 

Görlitz

Filmpalast

New York

 "Ich war noch niemals in New York"

17 - 23.10.2019

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2700zł 4.2900zł
usd USD 3.8400zł 3.9000zł
czk CZK 0.1655zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2019-10-18

Pogoda

booked.net