Pasownaie na SKO owicza 2Dwie klasy pierwsze wzięły udział (18.10) w pasowaniu na SKO–wiczów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Pasownaie było poprzedzone krótkimi zaję­ciami, na któ­rych ucznio­wie byli zachę­cani do przy­gody z Żyrafką Lokatką. Omó­wiono również zasady oszczę­dza­nia w SKO. Ucz­nio­wie szybko zapa­mię­tali naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, dosko­nale odpo­wia­dali na zada­wane pyta­nia.

 

Następ­nie zło­żyli ślu­bo­wa­nie i zostali paso­wani przez panią Agnieszkę na SKO – wicza. Na pamiątkę tego wyda­rze­nia każdy pierw­szak otrzy­mał ksią­żeczkę SKO, bro­szurki zachę­ca­jące do oszczę­dza­nia oraz gadżety ufun­do­wane przez Bank PKO BP w Luba­niu. Od tej chwili dzieci mają moż­li­wość dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści oszczę­dza­nia pie­nię­dzy na ksią­żecz­kach SKO i swo­ich kon­tach oraz posze­rza­nia swo­jej wie­dzy, którą mogą nabyć przez udział w zaję­ciach, odwie­dza­nie stron inter­ne­to­wych SKO i czy­ta­nie szkol­nych blo­gów SKO.

Izabela Kozak

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 

Przerwa

 

Lubań

Wawel

 

Przerwa

 

 

Görlitz

Filmpalast

 

Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4550zł 4.5000zł
usd USD 4.0600zł 4.1700zł
czk CZK 0.1630zł 0.1660zł

Kurs z dnia: 2020-05-26

Pogoda

booked.net