zaproszenieNabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych przy otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Bogatynia w 2018 roku.

 

 

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w 2018 roku w trybie ww. ustawy.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2018 roku.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Baza prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
III. Zadania komisji konkursowej:
1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej wraz z wpisaniem oceny, tj. liczby punktów przyznanych przez siebie.
3. Opisanie na karcie oceny merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji zapisanej w ofercie.
4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia lub osobie przez niego upoważnionej.
IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej
1. Z tak utworzonej bazy komórkom organizacyjnym lub gminnym jednostkom organizacyjnym będą przedstawiani kandydaci na członków komisji biorąc pod uwagę:
a) wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;
b) członkostwo w organizacji i/lub we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).
2. Komórka organizacyjna (wydział merytoryczny lub jednostka organizacyjna) wybierze osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.
V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, przy ul. Daszyńskiego 1 , pokój 5.
Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2018”
VI. Termin składania dokumentów - do 15 stycznia 2018 r.
VII. Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Formularz zgłoszeniowy:
www.pliki.bogatynia.pl/PDF/2018/formularz_komisje_2018.pdf

UMiGB

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-05-24

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa