Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystegoZ dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi,

umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje:

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się w opłatę przekształceniową. Wysokość ww. opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za rok 2019 wnosi się do dnia 29.02.2020 r.
Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które z urzędu będzie wydane przez Urząd Miasta Zgorzelec nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Za wydanie zaświadczeń z urzędu nie jest pobierana opłata.
W przypadku gdy właściciel, czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nieruchomości.Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

Właściciel gruntu zgłasza na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.
Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Właścicielom, którzy zgłoszą pisemnie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę.
W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.
W związku z powyższym zaleca się, aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019 r., zgłosili na piśmie zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019 r.

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami , ul. Domańskiego 6, I piętro, nr telefonu: 75 77 52 554, 75 77 52 888.

(UM Zgorzelec)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 

Przerwa

 

Lubań

Wawel

 

Przerwa

 

 

Görlitz

Filmpalast

 

Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4400zł 4.4600zł
usd USD 4.0000zł 4.0800zł
czk CZK 0.1630zł 0.1660zł

Kurs z dnia: 2020-05-29

Pogoda

booked.net